Sivistyksen ja kulttuurin Riihimäki

  • Järkevä ja perheiden tarpeiden mukainen kouluverkko, terveet koulutilat ja turvalliset oppimisympäristöt
  • Varhaiskasvatuksen monimuotoisuus ja joustava sekä julkinen että yksityinen palvelutarjonta
  • 0-toleranssi kiusaamiselle ja kouluille yhtenäiset toimintamallit
  • Lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja parantaminen
  • Museoiden, teatterin ja nuorisoteatterin ja opistojen toiminnan kehittäminen

RIIHIMÄKI ON VALTAKUNNALLINEN EDELLÄKÄVIJÄ mm. robotiikan opetuksessa ja aktiivisen nuorisoteatterin kautta teatteritaiteen opetuksessa. Robotiikan asemaa tulee vahvistaa siten, että valinnaisten aineiden kokonaisuutta parannetaan eri koulutustasoilla. Robotiikan valinnan tulee olla mahdollista esimerkiksi ylä-koulussa ja lukiossa osana varsinaisia kursseja. Tämä merkitsee muun muassa tavoitetta siitä, että robotiikka saataisiin osaksi ylioppilastutkintoa.

KAUPUNGIN LAPSIMÄÄRÄ on ennusteiden mukaan laskussa se tulee vaatimaan reagointia. Kokoomuksen näkemys kouluverkon kehittämisessä on, että koulujen tulee sijaita tasaisesti ympäri kaupunkia asuinalueiden tarpeita vastaten. Kunkin koulun tilannetta tulee tarkastella erikseen siinä vaiheessa, kun alueen lapsimäärä sitä edellyttää. Perimmäinen tavoite on, että lapsimäärä kasvaa eikä vähene.

PERHEIDEN ARJEN KANNALTA varhaiskasvatuspalveluiden joustava ja monimuotoinen järjestäminen on tärkeää. Kunnan omaa palvelutuotantoa tulee täydentää yksityisillä varhaiskasvatuspalveluilla. Tämä merkitsee varhaiskasvatuksen monimuotoisuutta ja laadukkaita lähipalveluita. Yksityinen varhaiskasvatus on veronmaksajien näkökulmasta taloudellisesti tehokasta ja tämä merkitsee sitä, että samalla rahalla saadaan laadukasta palvelua useammalle.

RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on koulukiusaamisen vähentäminen ja poistaminen asettamalla kuntaan 0-toleranssi. Terve ja turvallinen oppimisympäristö on turvattava jokaiselle koulunsa aloittavalle esikoulusta oppivelvollisuuden täyttymiseen saakka. Tämä edellyttää asiaan panostamista, riittäviä resursseja, yhtenäisiä toimintamalleja ja ennaltaehkäisevää työtä. Peruskoulun jälkeen tulee jokaisella riihimäkeläisellä olla lukemisen, laskemisen ja sosiaalisen yhteistyön taidot.

RIIHIMÄELLÄ SIJAITSEE KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU Suomen Lasimuseo, suosittu Suomen Metsästysmuseo sekä tasokas taidemuseo. Riihimäen tulee edelleen kehittää museotointa ja museoiden välistä yhteistyötä. Keväällä 2021 Riihimäki tavoittelee valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon saamista kaupunkiin. Riihimäen Kokoomus tukee hanketta ja katsoo, että monipuolisen museotarjonnan kautta kaupunki saa lisää vetovoimaa.

RIIHIMÄKI ON MONIPUOLINEN kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Kokoomus haluaa tukea kulttuuripalveluiden, kuten Riihimäen teatterin ja nuorisoteatterin toimintaedellytyksiä sekä musiikkitapahtumien toteuttamista.

ILMAN TASAPAINOISTA TALOUTTA Riihimäellä ei ole esimerkiksi tasokkaita kouluja, toimivia palveluita tai mahdollisuuksia harrastaa. Kestävän talouden lähtökohta ovat työpaikat ja työtä tekevät ihmiset. Elinvoimainen kaupunki kerryttää jaettavaa, ylläpitää palveluja, huolehtii ympäristöstä ja pitää huolta kuntalaisten turvallisuudesta. Kunta ei ole sivusta seuraaja vaan elinvoiman kehittämisestä osaltaan vastuussa oleva taho.

ALUEEN TYÖPAIKAT OVAT HYVINVOINNIN LÄHTÖKOHTA. Meidän on huolehdittava siitä, että otamme avosylin vastaan uudet yrittäjät ja uudet yritykset ja turvaamme niille seutukunnan parhaat toimintamahdollisuudet. COVID-19 epidemia on opettanut suomalaiset tekemään etätyötä ja Riihimäen tulee ottaa tavoitteekseen kehittyä Etelä-Suomen etätyömyönteisimmäksi kunnaksi. Tämän onnistumiseksi tulee varmistaa kattavat tietoliikenneyhteydet ja tarjota etätyötiloja kaikille halukkaille. Muuttotappio on käännettävä muuttovoitoksi.

TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN AIKANA ME riihimäkeläiset emme ole talouden osalta helpon edessä. Suomen kuntien talous oli ennen koronaa historiallisen huonossa tilanteessa, ja koronan tuomat ylimääräiset menot rasittavat julkista talouttamme todennäköisesti koko seuraavan valtuustokauden ajan. Pitkällä tähtäimellä talouden tasapaino on saavutettava kuntalaisten verorasitusta tai veroluonteisia maksuja (kuten esimerkiksi hulevesimaksu) lisäämättä.

TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ asioiden tekemistä uudella tavalla. Kaupungin hallintoa on kehitettävä ja kevennettävä. Tulorahoituksen kautta on kyettävä varmistamaan välttämättömät kaupungin kehittämiseksi tarvittavat investoinnit. COVID-19 epidemian edesauttama digiloikka on hyödynnettävä täysimääräisesti. Yritysyhteistyö on osa menestyvän kunnan strategiaa; yritysvaikutusten arvioinnilla ja julkisten kustannusten avoimuudella päästään kokonaistaloudellisesti edullisimpiin ratkaisuihin palveluiden laatua unohtamatta.